Choď na obsah Choď na menu
 


O nás

Sme dvojtriedna materská škola v prímestskej časti Liptovského  Mikuláša – Ondrašovej. Deťom poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pedagogický kolektív. V blízkosti MŠ sa nachádza pekné  prostredie s výhľadom na Západné a Nízke Tatry. Máme možnosť pozorovať premeny prírody v každom ročnom období a tým aj realizovať výchovno-vzdelávacie aktivity priamo v prírode, na čerstvom vzduchu.  Každú jar pozorujeme príchod bociana a jeho rodinky do svojho hniezda, ktoré si spravil na neďalekom stĺpe. Preto sme my, deti, jeho kamaráti -  žabky a rybky a spoločne si dobre nažívame.

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizujeme plánovite, premyslene, podľa učebných plánov vlastného Školského vzdelávacieho programu, vypracovaného v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

„Bocianik a jeho  kamaráti spoznávajú okolitý svet“

 

Zameranie

1.Hlavné zameranie materskej školy je rozvíjať u detí environmentálne cítenie, zdravý životný štýl a pestovať u detí správne návyky a postoje k životnému prostrediu.

Vymedzenie vlastných cieľov výchovy a vzdelávania

 1. Prostredníctvom environmentálnych zážitkov rozvíjať u detí kladný vzťah k prírodnému prostrediu, poznávať a objavovať okolie v ktorom žije

 2. Podporovať a rozvíjať myšlienku „zdravého životného štýlu“, realizovať aktivity na prevenciu civilizačných ochorení, na podporu telesného a duševného zdravia

 3. Využívať aktivizujúce a inovačné metódy na základe vlastných skúseností a zážitkového učenia, čo najviac aktivít realizovať v prírode

 4. Umožniť deťom pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu a podporovať prirodzenú túžbu po pohybe

 5. Podporovať rozvoj priateľských vzťahov, vyjadrovať vlastné pocity a rozvíjať postoje, ktoré vedú k vzájomnej spolupatričnosti

 6. Rozvíjať slovný prejav adekvátne k rôznym situáciám, rozvíjať predčitateľskú gramotnosť na dosiahnutie kvalitnej pripravenosti do ZŠ

 7. Podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu sa hrou, zážitkom, skúmaním, bádaním, pokusom a tým ho pripraviť na celoživotné vzdelávanie

 8. Ovládať základnú počítačovú techniku – PC, interaktívna tabuľa, fotoaparát, tlačiareň, prakticky ju využívať pri získavaní poznatkov o okolitej prírode

 

 

Aktivity na splnenie strategického zamerania materskej školy:

 • Realizovať čo najviac aktivít vonku, v školskej záhrade, na blízkom kopci, v okolitej prírode

 • Realizovať čo najviac aktivít zážitkovým učením -„školav prírode“, návšteva múzea Čierny orol, SMOPaJ, návšteva galérie...

 • Otužovať sa prostredníctvom vody, snehu ...

 • Realizovať lyžiarsky výcvik, predplavecký výcvik, soľnú jaskyňu...